Ломер Кит - Земная кровь 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

- Без Автора

Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi


 

Тут выложена бесплатная электронная книга Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi автора, которого зовут - Без Автора. В электроннной библиотеке forumsiti.ru можно скачать бесплатно книгу Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi в форматах RTF, TXT или читать онлайн книгу - Без Автора - Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi без регистрации и без СМС.

Размер архива с книгой Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi = 291.81 KB

- Без Автора - Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi => скачать бесплатно электронную книгу


2000.-
№ 11: Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украєнi. - 416 с.
Бюлетень законодавства i юридичноє практики Украєни - перiодичне
видання. Виходить дванадцять разiв на рiк (украєнською мовою). Засноване
в 1992 р. Засновник: Видавництво правовоє лiтератури "Юрiнком iнтер ".
Реустрацiйне свiдоцтво 3085 серiя КВ, видане 25 лютого 1998 р.
Збiрник видауться
спiльно з Мiнiстерством працi та соцiальноє полiтики Украєни
i за участi Всеукраєнськоє благодiйноє органiзацiє iнвалiдiв
та пенсiонерiв "Обличчям до iстини"
i Громадськоє благодiйноє органiзацiє
"iнформацiйний центр незрячих юристiв Украєни
та допомоги iнвалiдам"
Шеф-редактор
В.С. Ковальський,
кандидат юридичних наук
Редакцiйна колегiя:
В.Г. Гончаренко
Е.Ф. Демський
О.М. Джужа
О.В. Дзера
Я.Ю. Кондратьсв
В.В. Копсйчиков
В.Т. Маляренко
В.В. Медведчук
А.Й. Осетинський
С.С. Яценко
доктор юридичних наук, професор
кандидат юридичних наук, доцент
доктор юридичних наук, професор
доктор юридичних наук, професор
кандидат юридичних наук, професор,
член-кореспондент АПН Украєни
доктор юридичних наук, професор,
академiк АПрН Украєни
кандидат юридичних наук
доктор юридичних наук
заслужений юрист Украєни
доктор юридичних наук, професор
Головний редактор А.В. Довбня
Тексти нормативних актiв (станом на 15 листопада 2000 року) отримано
в Управлiннi комп'ютеризованих iнформацiйних систем та мереж
Секретарiату Верховноє Ради Украєни
c Юрiнком iнтер, 2000
ПРАВОВИЙ ТА СОЦiАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ iНТЕРЕСiВ iНВАЛiДiВ
ЯК ПРiОРИТЕТ ДЕРЖАВИ
i туринська держава надау великоє уваги як одному з прiоритетних напря-
У мiв своує соцiальноє полiтики правовому та соцiальному захисту iнва-
лiдiв, створенню рiвних з iншими членами суспiльства можливостей для ре-
алiзацiє цiую категорiую осiб громадянських прав i свобод, якомога повного
розвитку єх iндивiдуальних здiбностей та задоволення особистих потреб.
Правовому, органiзацiйному та матерiально-фiнансовому забезпеченню ре-
алiзацiє iнвалiдами своєх прав, потреб та iнтересiв слугуу досить грунтовна
вiтчизняна нормативно-правова база, що стала iнтенсивно формуватися з
самого початку становлення Украєни як суверенноє держави. У розробцi та
удосконаленнi цiує бази, крiм вищих органiв законодавчоє та виконавчоє
влади, беруть участь понад 20 мiнiстерств i вiдомств. Норми, присвяченi
правовому та соцiальному захисту iнвалiдiв, мiстяться майже в 50 законах
Украєни, постановах Верховноє Ради Украєни, указах та розпорядженнях
Президента Украєни, у понад 40 постановах Кабiнету Мiнiстрiв Украєни,
низцi вiдомчих нормативних актiв Мiнiстерства працi та соцiальноє полiти-
ки Украєни, Мiнiстерства охорони здоров'я Украєни, Мiнiстерства освiти i
науки Украєни та iнших вищих органiв виконавчоє влади.
Перш за все, це закони Украєни "Про основи соцiальноє захищеностi iн-
валiдiв в Украєнi" вiд 21 березня 1991 року № 875-Хii, "Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 22 жовтня 1993 року № 3551-XII,
"Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян
похилого вiку в Украєнi" вiд 16 грудня 1993 року № 3721-XII, "Про статус i
соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє ка-
тастрофи" вiд 28 лютого 1991 року № 796-Хii та ряд iнших, багато з яких чи-
тач знайде у пропонованому збiрнику.
На виконання й у розвиток законодавчих положень Кабiнетом Мiнiстрiв
Украєни прийнято низку постанов, зокрема "Про комплексну програму роз-
в'язання проблем iнвалiдностi" вiд 27 сiчня 1992 року № 31, "Про орга-
нiзацiйнi заходи щодо застосування Закону Украєни "Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 8 лютого 1994 року № 63, "Про
порядок надання пiльг, передбачених Законом Украєни "Про статус ветера-
нiв вiйни, гарантiє єх соцiального захисту" вiд 16 лютого 1994 року № 94,
"Про затвердження Порядку органiзацiє та проведення медико-соцiальноє
експертизи втрати працездатностi" вiд 4 квiтня 1994 року № 221, "Про забез-
печення iнвалiдiв автомобiлями "Таврiя" з ручним керуванням" вiд 22 серп-
ня 1994 року № 575, "Про затвердження Порядку забезпечення iнвалiдiв ав-
томобiлями" вiд 8 вересня 1997 року № 999, "Про розвиток вiтчизняного
виробництва засобiв реабiлiтацiє iнвалiдiв" вiд 7 травня 1997 року № 431,
"Про впорядкування безоплатного та пiльгового вiдпуску лiкарських за-
собiв за рецептами лiкарiв у разi амбулаторного лiкування окремих груп
населення та за певними категорiями захворювань" вiд 17 серпня iУУ> року
№ 1071, "Про грошовi норми витрат на харчування, медикаменти та м'який
iнвентар у госпiталях (вiддiленнях, палатах) для iнвалiдiв Великоє Вiт-
чизняноє вiйни" вiд 23 лютого 1999 року № 254, "Про полiпшення забезпе-
чення iнвалiдiв по зору деякими засобами реабiлiтацiє" вiд 7 червня 1999 ро-
ку № 983 тощо.
Цими та багатьма iншими нормативно-правовими актами визначаю-
ться заходи, спрямованi на надання iнвалiдам можливостi долучитися до
посильноє для них працi, одержати освiту, професiйну пiдготовку, на по-
лiпшення єх матерiального i соцiально-побутового забезпечення, медич-
ного обслуговування та санаторно-курортного лiкування, передбачають-
ся пiльги щодо оплати житла, комунальних послуг та користування
телефоном, проєзду в громадському транспортi, пiльгове забезпечення
спецiальними автотранспортними засобами, безплатне чи пiльгове одер-
жання лiкiв, зубопротезування, безплатне протезування тощо.
Проявом подальшого пiклування держави щодо iнвалiдiв стане ре-
алiзацiя заходiв, передбачених щойно прийнятим розпорядженням Пре-
зидента Украєни "Про додатковi заходи щодо полiпшення соцiального
захисту та медичного обслуговування iнвалiдiв" вiд 3 листопада 2000 ро-
ку № 344, текст якого наводиться у збiрнику.
Особливо слiд наголосити на тому, що нацiональне законодавство Укра-
єни стосовно прав iнвалiдiв будууться з урахуванням основоположних
правових засад, прийнятих мiжнародним спiвтовариством. Чиннi норматив-
но-правовi акти включають багато положень, передбачених Стандартнимн
правилами забезпечення рiвних можливостей для iнвалiдiв, затвердженими
резолюцiую Генеральноє Асамблеє 00Н вiд 20 грудня 1993 року № 48/96, за
яку голосувала й Украєна, твропейською соцiальною хартiую, яку Украєна
пiдписала 2 травня 1996 року, та iншими мiжнародно-правовими актами.
Проте ще не можна сказати, що наше законодавство повною мiрою перей-
няло мiжнароднi стандарти прав iнвалiдiв та вiдповiдау вимогам i положен-
ням мiжнародних документiв з цих питань. Виконуючи доручення Верхов-
ноє Ради Украєни та Кабiнету Мiнiстрiв Украєни, Мiнiстерство працi та
соцiальноє полiтики Украєни вже тривалий час працюу над приведенням
чинного законодавства у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами в галу-
зi соцiального захисту громадян - iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, людей
похилого вiку.
Зокрема, в нацiональному законодавствi Украєни мають знайти вiдоб-
раження такi статтi твропейськоє соцiальноє хартiє, як "Право на працю",
"Право на справедливi умови працi, "Право на безпечнi та здоровi умови
працi", "Право на органiзацiю", "Право на охорону здоров'я", "Право на
соцiальне забезпечення", "Право на соцiальну медичну допомогу", "Пра-
во на користування послугами соцiального забезпечення", "Право осiб з
фiзичними або розумовими вадами на професiйне навчання, переква-
лiфiкацiю та соцiальну реабiлiтацiю", "Право на iнформацiю та консуль-
тацiє" тощо. Приведення украєнського законодавства у вiдповiднiсть з
мiжнародно-правовими нормами важливе i тому, що це створить умови
для бiльш тiсноє спiвпрацi Украєни з краєнами твропи з питань сойiаль-
угод про спiвробiтництво у галузi соцiального забезпечення.
Вимоги мiжнародно-правових документiв щодо захисту прав iнвалi-
дiв будуть врахованi при пiдготовцi новоє редакцiє Закону Украєни "Про
основи соцiальноє захищеностi iнвалiдiв в Украєнi", при доопрацюваннi
Закону Украєни "Про соцiальну допомогу" та Закону Украєни "Про
внесення змiн i доповнень до Закону Украєни "Про державну допомогу
сiм'ям з дiтьми", при роботi над iншими вiтчизняними нормативно-пра-
вовими актами.
---рактичне розв'язання проблем правового та соцiального захисту iнва-
1-1-яiдiв, надання єм соцiально-побутовоє, медичноє та рiзних видiв нату-
ральноє допомоги у одним з важливих напрямiв роботи органiв виконавчоє
влади, А робота ця вельми масштабна. Система соцiального захисту насе-
лення обслуговуу понад 2,4 мiльйона iнвалiдiв. У цiй системi у розвиток ви-
мог Закону Украєни "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв пра-
цi та iнших громадян похилого вiку в Украєнi" створено мережу закладiв з
органiзацiє соцiального обслуговування i надання рiзних видiв допомоги iн-
валiдам, малозабезпеченим пенсiонерам та одиноким непрацездатним гро-
мадянам, Цю роботу в мiстах i районах Украєни органiзують i ведуть 740 те-
риторiальних центрiв соцiального обслуговування та 20 самостiйних вiд-
дiлень соцiальноє допомоги вдома. Установи соцiального захисту надають
^iнвалiдам близько 40 видiв рiзних послуг, серед яких доставка продуктiв
харчування та медикаментiв, виклик лiкаря, приготування єжi, прибирання
житла, оформлення документiв на субсидiє, влаштування до будинкiв-iнтер-
натiв i на санаторно-курортне лiкування тощо.
Вперше,за останнi роки Уряд виконуу своє зобов'язання щодо iнвалiдiв.
За рахунок Державного бюджету видiлено достатнi кошти, необхiднi для
фiнансування витрат для задоволення потреб iнвалiдiв, зокрема для забезпе-
чення єх засобами реабiлiтацiє та пересування. До 3 грудня - Мiжнародного
дня iнвалiдiв - Уряд зобов'язався погасити заборгованiсть з усiх ком-
пенсацiйних виплат iнвалiдам, соцiальних виплат сiм'ям, що мають дiтей-
iнвалiдiв. Крiм того, на мiсцях також вишукуються нетрадицiйнi джерела
надходження коштiв для цих цiлей. Так, у Донецькiй областi кошти, необ-
хiднi для закупiвлi iнвалiдних колясок, слухових апаратiв, матерiалiв для зу-
бопротезування, забезпечення виготовлення протезно-ортопедичних виро-
бiв за удосконаленими технологiями на Донецькому протезному заводi
тощо, отримують за рахунок вiдрахувань вiд 5-вiдсотковоє надбавки на лiке-
ро-горiлчанi й тютюновi вироби.
Формуючи мiсцевi бюджети на наступний рiк, обласнi державнi адмi-
нiстрацiє розробляють цiльовi комплекснi програми "Турбота", спрямо-
ванi на реалiзацiю заходiв соцiального захисту населення, з метою забез-
печення єх джерелами реального фiнансування.
Гостро стоєть проблема забезпечення iнвалiдiв спецiальними авто-
транспортними засобами та транспортним обслуговуванням. З метою
розв'язання цiує проблеми Мiнiстерством працi та соцiальноє полiтики
Украєни опрацьовуються механiзми запровадження компенсацiйних ви-
плат iнвалiдам, якi органами соцiального захисту населення взятi на чер-
гу для отримання авшмишлл, па iл iропч.^iп>. ии^^ ,^", ""...... _........
видачi автомобiлiв. Пiдготовлено пропозицiє щодо порядку забезпечення
iнвалiдiв автомобiлями, якi надходять до Украєни як гуманiтарна допо-
мога, що дозволить значно зменшити соцiальну напругу - адже зараз в
органах соцiального захисту населення перебувають на облiку для без-
платного чи пiльгового отримання автомобiлiв понад 170 тисяч iнвалiдiв.
т проблема i з ремонтом автомобiлiв iнвалiдiв. В Одесi, наприклад, ця
проблема вирiшууться зусиллями Одеського ремонтного пiдприумства
"АвтоЗАЗ-ДЕУ" - офiцiйного представника Запорiзького автозаводу, на
якому здiйснюуться пiльговий ремонт автомобiлiв "Таврiя". iнвалiди
сплачують за ремонт лише ЗО вiдсоткiв його вартостi, а тим з них, якi
перебувають у скрутному матерiальному становищi, ремонт виконууться
безкоштовно. Решту витрат вiдшкодовуу обласне вiддiлення Фонду
Украєни соцiального захисту iнвалiдiв.
Чимало робиться в Украєнi для розв'язання питань, пов'язаних з лiку-
ванням, оздоровленням та реабiлiтацiую iнвалiдiв, iз створенням для
них сприятливих соцiально-побутових, медичних, психологiчних умов
життудiяльностi.
У 2000 роцi через органи соцiального захисту населення в санаторiях
Украєни оздоровлено 29 тисяч iнвалiдiв, або на ЗО вiдсоткiв бiльше, нiж
за вiдповiдний перiод 1999 року. У Криму 1,5 тисячi iнвалiдiв вiйни оздо-
ровлено у госпiталi iнвалiдiв вiйни, 1,6 тисячi - в iнших республiкан-
ських лiкувально-профiлактичних установах.
У рамках програми "Здоров'я лiтнiх людей", затвердженоє Указом
Президента Украєни вiд 10 грудня 1997 року № 1347/97, органи охорони
здоров'я проводять силами лiкарiв рiзних спецiальностей комплекснi ме-
дичнi огляди та обстеження ветеранiв вiйни, працi, пенсiонерiв та iнва-
лiдiв, впроваджують сучаснi методи дiагностики, профiлактики та реабi-
лiтацiє основних захворювань, пов'язаних з вiком.
Мiнiстерство працi та соцiальноє полiтики Украєни пiдтримало iнi-
цiативу ради Органiзацiє ветеранiв Украєни щодо продажу лiкiв за опто-
вими цiнами вiтчизняних пiдприумств i продажу iнвалiдам дорогих лiкiв
iноземного та вiтчизняного виробництва у розстрочку термiном на три
мiсяцi на пiльгових умовах через мережу аптек для ветеранiв.
Розширюуться мережа установ медико-соцiальноє та соцiально-побуто-
воє реабiлiтацiє iнвалiдiв. При територiальних центрах соцiального обслуго-
вування, крiм вiддiлень соцiальноє допомоги вдома, утворенi вiддiлення со-
цiально-медичноє та медико-соцiальноє реабiлiтацiє, стацiонарнi вiддiлення
для тимчасового i постiйного проживання. Надаються й iншi безплатнi ме-'
дичнi послуги.
Значна увага придiляуться питанням професiйноє реабiлiтацiє iнва-
лiдiв. Мiнiстерство працi та соцiальноє полiтики Украєни разом з iншими
заiнтересованими мiнiстерствами й вiдомствами веде роботу над проек-
том Нацiональноє програми професiйноє реабiлiтацiє та зайнятостi iнва-
лiдiв. Спiльно з Мiжнародною органiзацiую працi здiйснюються орга-
нiзацiйнi та практичнi заходи щодо створення у Киувi Нацiонального
центру професiйноє реабiлiтацiє та зайнятостi iнвалiдiв, який виконувати-

ме навчало"" ----"----
дiяльностi регiональних центрiв реабiлiтацiє iнвалiдiв.
ж украєнське суспiльство стривожене тенденцiую зростання дитячоє
У iнвалiдностi, найчастiшими проявами якоє у органiчнi ураження
нервовоє системи, хвороби сенсорних органiв, психiчнi розлади та врод-
женi вада розвитку. Розумiючи, що розв'язання проблеми дитини-iнвалiда
не можна покладати лише на сiм'ю або спецiальнi iнтернатнi установи,
держава придiляу значноє уваги впровадженню сучасноє прогресивноє
системи соцiальноє реабiлiтацiє таких дiтей, з тим щоб забезпечити єм на-
лежне пiклування, вiдновлення здоров'я, доступ до освiти, соцiального,
культурного i духовного життя.
На реалiзацiю зазначених цiлей спрямованi, зокрема, положення На-
цiональноє програми "Дiти Украєни", затвердженоє Указом Президента
Украєни вiд 18 сiчня 1996 року № 63/96, яка визначау ранню реабiлiтацiю
хворих дiтей i дiтей-iнвалiдiв як проблему нацiонального значення, що
потребуу першочергового розв'язання. Причому, як переконуу мiжнарод-
ний та вiтчизняний досвiд, на противагу iзольованому iнтернатному ви-
хованню, перевага мау бути вiддана iнтегрованому навчанню та вихован-
ню шляхом запровадження ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє, з тим щоб
дiти-iнвалiди ще з раннього вiку мали змогу розвивати своє природнi
здiбностi без вiдриву вiд сiм'є i в подальшому могли посiсти гiдне мiсце у
суспiльствi й вести повноцiнний спосiб життя вiдповiдно до iндивiдуаль-
них здiбностей та iнтересiв.
Шляхи вирiшення цiує проблеми свого часу знайшли у Миколаєвськiй
областi, де ще 1994 року за iнiцiативи обласноє державноє адмiнiстрацiє
було створено i дiють 16 центрiв ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє дiтей-iн-
валiдiв. Цей досiд схвалено розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв Украєни
вiд 3 грудня 1999 року № 1329.
З метою широкого запровадження в Украєнi системи ранньоє соцiаль-
ноє реабiлiтацiє Кабiнет Мiнiстрiв Украєни постановою вiд 12 жовтня
2000 року № 1545 схвалив Концепцiю ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє
дiтей-iнвалiдiв, що визначауться цiую постановою як система загально-
державних заходiв, якi реалiзуються центральними та мiсцевими органа-
ми виконавчоє влади, органами мiсцевого самоврядування. Фондом со-
цiального захисту iнвалiдiв та його вiддiленнями. Цi заходи полягають у
застосуваннi щодо дiтей-iнвалiдiв раннього вiку (з першого року життя)
спецiальних реабiлiтацiйних та корекцiйно-вiдновлюваних методик з ме-
тою подолання фiзичних та iнтелектуальних вад, набуття знань, умiнь i
навичок, якi дали б змогу таким дiтям iнтегруватись у дитячi колективи i
не перебувати в iнтернатних установах чи навчатися лише вдома.
Для практичноє реалiзацiє зазначених заходiв передбачауться створити в
областях, мiстах, районах систему центрiв ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє
дiтей-iнвалiдiв за мiсцем проживання, пiдпорядкованих мiсцевим органам
виконавчоє влади. Все це мау впроваджуватись за вiдповiдного органiзацiй-
ного, фiнансового та матерiального забезпечення, у тiснiй спiвпрацi й коор-
динацiє зусиль Мiнiстерства працi та соцiальноє полiтики, Мiнiстерства охо-
рони здоров'я, Мiнiстерства освiти i науки, Фонду соцiального захисту
iнвалiдiв, органiв виконавчоє влади на мiсцях. До формування коштiв цен-
трiв передбачауться залучити добровiльнi грошовi внески вiтчизняних та
iноземних пiдприумств, установ i органiзацiй, окремих громадян, а також iн-
вестицiє та гуманiтарну допомогу.
Органи виконавчоє влади покликанi розробити регiональнi програми
запровадження системи ранньоє соцiальноє реабiлiтацiє дiтей-iнвалiдiв,
використовуючи при цьому сучасний првгресивний вiтчизняний i зару-
бiжний досвiд.
Мiнiстерство працi та соцiальноє полiтики у спiвпрацi з iншими орга-
нами влади мау розробити i подати на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв
Украєни положення про обласний, мiський та районний центр ранньоє со-
цiальноє реабiлiтацiє дiтей-iнвалiдiв.
Зараз iде опрацювання проекту Закону Украєни "Про реабiлiтацiю iн-
валiдiв в Украєнi" в якому мають бути визначенi правовiдносини учасни-
кiв процесу реабiлiтацiє дiтей-iнвалiдiв.
Оцiнюючи становище iнвалiдiв в Украєнi, стан нацiонального законо-
давства, хiд реалiзацiє твропейськоє соцiальноє хартiє, мiжнародних стан-
дартних правил забезпечення iнвалiдам рiвних можливостей, створення
єм необхiдних умов для участi в економiчнiй, полiтичнiй, соцiальнiй сфе-
рах життя суспiльства, ми усвiдомлюумо велику вiдповiдальнiсть, яка ле-
жить на державних органах, i зокрема на Мiнiстерствi працi та соцiальноє
полiтики Украєни, i продовжуумо вдосконалювати систему правового i
соцiального захисту iнвалiдiв, а рiвно одиноких непрацездатних грома-
дян, ветеранiв вiйни та працi.
С. А. Ввгера,
заступник мiнiстра працi
та соцiальноє полiтики Украєни,
кандидат економiчних наук
Роздiл 1
ЗАГАЛЬНi ЗАСАДИ
ПРАВОВОГО i СОЦiАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ iНВАЛiДiВ
1.1. Нацiональне законодавство Украєни
Конституцiя Украєни
Прийнята на п'яттй сесiє
Верховноє Ради Украєни
28 червня 1996 року
(Вiдомостi Верховноє Ради (ВВР), 1996. №30, ст. 141)
(Витяг)
Роздiл i
Загальнi засади
Стаття 3. Людина, єє життя i здоров'я, честь i гiднiсть, недоторкан-
нiсть i безпека визнаються в Украєнi найвищою соцiальною цiннiстю.
Права i свободи людини та єх гарантiє визначають змiст i спрямова-
нiсть дiяльностi держави. Держава вiдповiдау перед людиною за свою
дiяльнiсть. Утвердження i забезпечення прав i свобод людини с головним
обов'язком держави.
Роздiл II
Права, свободи та обов'язки
людини i громадянина
Стаття 46. Громадяни мають право на соцiальний захист, що
включау право на забезпечення єх у разi повноє, частковоє або тимчасо-
воє втрати працездатностi, втрати годувальника, безробiття з незалеж-
них вiд них обставин, а також у старостi та в iнших випадках, передба-
чених законом.
Це право гарантууться загальнообов'язковим державним соцiальним
страхуванням за рахунок страхових внескiв громадян, пiдприумств, уста-
нов i органiзацiй, а також бюджетних та iнших джерел соцiального забез-
печення; створенням мережi державних, комунальних, приватних закла-
дiв для догляду за непрацездатними.
Пенсiє, iншi види соцiальних виплат та допомоги, що у основним дже-
релом iснування, мають забезпечувати рiвень життя, не нижчий вiд про-
житкового мiнiмуму, встановленого законом.
соцiальноє захищеностi iнвалiдiв
в Украєнi
Закон Украєни
вад 21 березня 1991 року № 875-ХП
(Вiдомостi Верховною Ради (ВВР). 1991, № 21, ст. 252)
(Вводиться в дiю Постановою ВР № 876-Хi1 вiд 21.0.5.91,
ВВР, 1991, № 21, ст. 253)
(З наступними змiнами)
Цей Закон визначау основи соцiальноє захищеностi iнвалiдiв в Укра-
єнi i гарантуу єм рiвнi з усiма iншими громадянами можливостi для участi
в економiчнiй, полiтичнiй i соцiальнiй сферах життя суспiльства, ство-
рення необхiдних умов, якi дають можливiсть iнвалiдам вести повноцiн-
ний спосiб життя згiдно з iндивiдуальними здiбностями i iнтересами.
i. Загальнi положення
Стаття 1. iнвалiди в Украєнi володiють усiую повнотою соцiаль-
но-економiчних, полiтичних, особистих прав i свобод, закрiплених Кон-
ституцiую Украєни та iншими законодавчими актами.
Республiканськi i мiсцевi органи влади та управлiння, пiдприумства,
установи i органiзацiє (незалежно вiд форм власностi i господарювання)
залучають представникiв громадських органiзацiй iнвалiдiв до пiдготов-
ки рiшень, що стосуються iнтересiв iнвалiдiв.
Дискримiнацiя iнвалiдiв забороняуться i переслiдууться за законом.
Стаття 2. iнвалiдом у особа зi стiйким розладом функцiй органiзму,
зумовленим захворюванням, наслiдком травм або з уродженими дефек-
тами, що призводить до обмеження життудiяльностi, до необхiдностi в
соцiальнiй допомозi i захистi.
Стаття 3. iнвалiднiсть як мiра втрати здоров'я визначауться шляхом
експертного обстеження в органах медико-соцiальноє експертизи Мiнiс-
терства охорони здоров'я Украєни.
Положення про медико-соцiальну експертизу затверджууться Ка-
бiнетом Мiнiстрiв Украєни з урахуванням думок громадських органiза-
цiй iнвалiдiв в особi єх республiканських органiв.
Стаття 4. Дiяльнiсть держави щодо iнвалiдiв виявляуться у створеннi
правових, економiчних, полiтичних, соцiально-побутових i соцiально-пси-
хологiчних умов для задоволення єх потреб у вiдновленнi здоров'я, мате-
рiальному забезпеченнi, посильнiй трудовiй та громадськiй дiяльностi.
Соцiальний захист iнвалiдiв з боку держави полягау у наданнi грошо-
воє допомоги, засобiв пересування, протезування, орiунтацiє i сприйняття
iнформацiє, пристосованого житла, у встановленнi опiки або стороннього
догляду, а також пристосуваннi забудови населених пунктiв, громад-
ського транспорту, засобiв комунiкацiй i зв'язку до особливостей iнва-
лiдiв.
10
встановлюються на пiдставi висновку медико-соцiальноє експертизи та з враху-
ванням здiбностей до професiйноє i побутовоє дiяльностi iнвалiда. Види i обся-
ги необхiдного соцiального захисту iнвалiда надаються у виглядi iндивiдуаль-
ноє програми медичноє, соцiально-трудовоє реабiлiтацiє i адаптацiє.
iндивiдуальна програма реабiлiтацiє у обов'язковою для виконання дер-
жавними органами, пiдприумствами (об'уднаннями), установами i органiза-
цiями.
Стаття 6. Захист прав, свобод i законних iнтересiв iнвалiдiв забезпе-
чууться в судовому або iншому порядку, встановленому законом.
Громадянин мау право в судовому порядку оспорювати рiшення ор-
ганiв медико-соцiальноє експертизи про визнання чи невизнання його iн-
валiдом.
Службовi особи та iншi громадяни, виннi у порушеннi прав iнвалiдiв,
визначених цим Законом, несуть встановлену законодавством матерiаль-
ну, дисциплiнарну, адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть.
Стаття 7. Законодавство про соцiальну захищенiсть iнвалiдiв в
Украєнi складауться з цього Закону та iнших актiв законодавства, що ви-
даються вiдповiдно до нього.
Мiсцевi Ради народних депутатiв зобов'язанi iнформувати iнвалiдiв
про змiни i доповнення законодавства про соцiальну захищенiсть iнва-
лiдiв.
//. Державнi органи Украєни,
якi здiйснюють державне управлiння
в галузi забезпечення
соцiальноє захищеностi iнвалiдiв
Стаття 8. Державне управлiння в галузi забезпечення соцiальноє за-
хищеностi iнвалiдiв здiйснюуться Мiнiстерством соцiального захисту на-
селення Украєни, Мiнiстерством охорони здоров'я Украєни та мiсцевими
Радами народних депутатiв Украєни.
Представники республiканських громадських органiзацiй iнвалiдiв у
членами колегiй Мiнiстерства соцiального захисту населення Украєни та
Мiнiстерства охорони здоров'я Украєни.
Стаття 9. Мiнiстерство соцiального захисту населення Украєни
спiльно з iншими мiнiстерствами i вiдомствами, мiсцевими Радами на-
родних депутатiв, громадськими органiзацiями iнвалiдiв здiйснюу роз-
робку й координацiю довгострокових i короткострокових програм по ре-
алiзацiє державноє полiтики щодо iнвалiдiв та контролюу єх виконання.
Мiнiстерство соцiального захисту населення Украєни з урахуванням
думки громадських органiзацiй iнвалiдiв може входити до Кабiнету
Мiнiстрiв Украєни з пропозицiями щодо вдосконалення законодавства з
проблем iнвалiдностi, сприяу розвитковi спiвробiтництва державних i
громадських органiзацiй з iншими союзними республiками, зарубiжними
краєнами в галузi соцiальноє захищеностi iнвалiдiв.
чаються Положенням, що затверджууться Кабiнетом Мiнiстрiв Украєни.
Стаття 10. Фiнансування роботи по соцiальнiй захищеностi iнва-
лiдiв здiйснюуться фондом Украєни соцiального захисту iнвалiдiв.
Положення про фонд затверджууться Кабiнетом Мiнiстрiв Украєни з
урахуванням думок республiканських громадських органiзацiй iнвалiдiв,
Стаття 11. Бюджет фонду Украєни соцiального захисту iнвалiдiв
формууться за рахунок коштiв республiканського бюджету, благодiйних
внескiв органiзацiй, трудових колективiв i громадян, iнших надходжень,
в тому числi вiд пiдприумницькоє дiяльностi фонду, що не суперечить
чинному законодавству.
Мiсцевi Ради народних депутатiв мають право утворювати власнi
фонди соцiальноє допомоги iнвалiдам. Порядок i умови витрачання кош-
тiв цих фондiв визначаються Радами народних депутатiв з урахуванням
пропозицiй громадських органiзацiй iнвалiдiв.
Кошти таких фондiв знаходяться на спецiальному рахунку у банкiв-
ських установах i вилученню не пiдлягають.
///. Громадськi органiзацiє iнвалiдiв
Стаття 12. Громадськi органiзацiє iнвалiдiв створюються з метою
здiйснення заходiв по соцiальному захисту, соцiально-трудовiй i медич-
нiй реабiлiтацiє iнвалiдiв та залученню єх до суспiльне корисноє дiяльно-
стi, занять фiзичною культурою i спортом.
(Стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 200/94-ВР вiд
13.10.94)
Стаття 13. Республiканськi i мiсцевi органи державноє влади та
управлiння повиннi подавати допомогу i сприяти громадським органiза-
цiям iнвалiдiв в єх дiяльностi.
Стаття 14. Громадськi органiзацiє iнвалiдiв здiйснюють виробничу,
господарську, фiнансову та iншу дiяльнiсть, не заборонену чинним зако-
нодавством.
Продукцiя пiдприумств (об'уднань) i органiзацiй, громадських орга-
нiзацiй iнвалiдiв, номенклатуру та обсяги виробництва якоє погоджено з
державними замовниками, включауться до державного замовлення.
(Частина друга статтi 14 в редакцiє Закону № 481/96-ВР вiд 12.11.96)
Об'укти капiтального будiвництва, якi зводяться за рахунок коштiв
громадських органiзацiй iнвалiдiв, у заявленому обсязi включаються до
державного замовлення.
(Частина третя статтi 14 в редакцiє Закону № 481/96-ВР вiд 12.11.96)
Держава сприяу забезпеченню матерiально-технiчними та iншими
ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах дру-
гiй та третiй цiує статтi.
(Статтю 14 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом
№ 481/96-ВР вiд 12.11.96)
Стаття 141. Пiдприумства та органiзацiє громадських органiзацiй iн-
валiдiв мають право на пiльги зi сплати податкiв i зборiв (обов'язкових
платежiв) вiдповiдно до законiв Украєни з питань оподаткування. Засто-
совувати зазначенi пiльги такi пiдприумства та органiзацiє мають право
12
за наявностi дозволу на iiриви л.ирп^iуоаппл цiлоє иiтiи ^ и>^,^>.>_, .<<...",
який надауться мiжвiдомчою Комiсiую з питань дiяльностi пiдприумств
та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв (далi - Комiсiя).
Комiсiя у спецiальним уповноваженим державним органом, створеним з
метою визначення доцiльностi надання державноє допомоги громадським
органiзацiям iнвалiдiв, єх пiдприумствам i органiзацiям у виглядi пiльг з опо-
даткування, фiнансовоє допомоги, кредитування, надання прiоритетiв при
розмiщеннi державного замовлення та в iнших формах, а також здiйснення
облiку i контролю за використанням такоє допомоги.
Положення про мiжвiдомчу Комiсiю з питань дiяльностi пiдприумств та
органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та типове положення про ре-
гiональнi комiсiє з питань дiяльностi пiдприумств та органiзацiй громад-
ських органiзацiй iнвалiдiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв Украєни.
До складу Комiсiє входять по одному представнику вiд Мiнiстерства
працi та соцiальноє полiтики Украєни, Фонду Украєни соцiального захисту
iнвалiдiв, Державноє податковоє адмiнiстрацiє Украєни, Державноє митноє
служби Украєни, Мiнiстерства транспорту Украєни, Мiнiстерства фiнансiв
Украєни, Мiнiстерства економiки Украєни, Державного комiтету Украєни по
земельних ресурсах, народний депутат Украєни - представник профiльного
Комiтету Верховноє Ради Украєни з питань соцiального захисту iнвалiдiв та
представник, делегований громадськими органiзацiями iнвалiдiв.
Спiвголовами Комiсiє за посадою у Мiнiстр працi та соцiальноє по-
лiтики Украєни та Голова Комiтетi.
Комiсiя мау регiональнi (територiальнi) органи - комiсiє з питань
дiяльностi пiдприумств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв
в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Киувi та Севастополi.
До складу регiональних (територiальних) комiсiй входять по одному
представнику вiд вiдповiдних управлiнь Автономноє Республiки Крим, об-
ласних, Києвськоє та Севастопольськоє мiських державних адмiнiстрацiй,
Мiнiстерства працi та соцiальноє полiтики Украєни, Фонду Украєни соцiаль-
ного захисту iнвалiдiв. Державноє податковоє адмiнiстрацiє Украєни, Дер-
жавноє митноє служби Украєни, Мiнiстерства транспорту Украєни, Мiнiс-
терства фiнансiв Украєни, Мiнiстерства економiки Украєни, Державного
комiтету Украєни по земельних ресурсах, представник комiтету (комiсiє) з
питань соцiального захисту iнвалiдiв вiдповiдно Верховноє Ради Автоном-
ноє Республiки Крим, обласних. Києвськоє та Севастопольськоє мiських рад
та представник, делегований громадськими органiзацiями iнвалiдiв.
Спiвголовами регiональних (територiальних) комiсiй у вiдповiдно
заступник Голови Ради мiнiстрiв Автономноє Республiки Крим, за-
ступники голiв обласних. Києвськоє та Севастопольськоє мiських дер-
жавних адмiнiстрацiй та голови профiльних комiсiй з питань соцiаль-
ного захисту iнвалiдiв Верховноє Ради Автономноє Республiки Крим,
обласних, Києвськоє та Севастопольськоє мiських рад.
(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом № 1926-111 вiд
13.07.2000)
Стаття 142. Рiшення про надання дозволу на право користування
пiльгами з оподаткування пiдприумствами та органiзацiями громадських
органiзацiй iнвалiдiв приймауться Комiсiую на основi таких документiв,
якi подаються на єє розгляд вiдповiдною громадською органiзацiую:
13
свiдоцтва про державну реустрацiю громадськоє органiзацiє iнвалiдiв
та пiдприумства i органiзацiє, що заснованi такою громадською органiза-
цiую;
нотарiально завiрених копiй установчих документiв громадськоє ор-
ганiзацiє iнвалiдiв та пiдприумства i органiзацiє, що заснованi такою гро-
мадською органiзацiую;
довiдки про включення громадськоє органiзацiє iнвалiдiв та пiдпри-
умства i органiзацiє, що заснованi такою громадською органiзацiую, до
тдиного Державного реустру пiдприумств та органiзацiй Украєни;
бiзнес-плану дiяльностi пiдприумства i органiзацiє громадськоє орга-
нiзацiє iнвалiдiв;
обгрунтування значимостi пiдприумства та органiзацiє громадськоє
органiзацiє iнвалiдiв для соцiального захисту iнвалiдiв;
довiдки органу соцiального захисту iнвалiдiв про кiлькiсть працю-
ючих iнвалiдiв та загальну кiлькiсть працюючих на пiдприумствi та в ор-
ганiзацiє громадськоє органiзацiє iнвалiдiв;
висновку регiональноє комiсiє щодо обгрунтованостi надання пiльг
(крiм пiдприумств, установ та органiзацiй всеукраєнських органiзацiй iн-
валiдiв та пiдприумств i органiзацiй, що мають за попереднiй податковий
рiк валовий доход в обсязi меншому 8400 мiнiмальних заробiтних плат та
загальну кiлькiсть працюючих не бiльше 25 чоловiк).
Рiшення комiсiє про надання дозволу на право користування пiльгами
з оподаткування або вiдмову в ньому мау бути вмотивованим та базува-
тися на аналiзi соцiальноє значимостi вiдповiдноє громадськоє органiзацiє
iнвалiдiв та єє пiдприумства чи органiзацiє та можливостi працевлашту-
вання iнвалiдiв.
Регiональнi комiсiє мають право приймати рiшення щодо надання до-
зволу на право користування пiльгами з оподаткування пiдприумствам та
органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi отримали за поперед-
нiй податковий рiк валовий доход в обсязi меншому 8400 мiнiмальних
заробiтних плат та мають загальну кiлькiсть працюючих не бiльше 25 чо-
ловiк.
(Закон доповнено статтею 142 згiдно iз Законом № 1926-iii вiд
13.07.2000)
Стаття 143. Рiшення про скасування дозволу на право користування
пiльгами з оподаткування пiдприумству та органiзацiє громадських орга-
нiзацiй iнвалiдiв приймауться Комiсiую у разi:
отримання заяви вiд громадськоє органiзацiє iнвалiдiв щодо скасуван-
ня зазначеного дозволу;
подання вiдповiдних органiв державноє податковоє служби та iнших
державних органiв про порушення законодавства Украєни пiдприум-
ством або органiзацiую;
лiквiдацiє пiдприумства, органiзацiє.
(Закон доповнено статтею 143 згiдно iз Законом № 1926-iii вiд
13.07.2000)
14
ських органiв мають право законодавчоє iнiцiативи у Верховнiй Гадi
Украєни.
Мiсцевi органи громадських органiзацiй iнвалiдiв, а також трудовi
колективи єх пiдприумств (об'уднань), установ i органiзацiй вправi вноси-
ти в мiсцевi Ради народних депутатiв пропозицiє з питань соцiального за-
хисту iнвалiдiв.
Стаття 16. Порядок створення, дiяльностi i лiквiдацiє громадських
органiзацiй iнвалiдiв регулюуться законодавством Украєни про громад-
ськi органiзацiє, статутами цих органiзацiй, зареустрованими у встанов-
леному порядку.
IV. Працевлаштування, освiта
i професiйна пiдготовка iнвалiдiв
Стаття 17.3 метою реалiзацiє творчих i виробничих здiбностей iнва-
лiдiв та з урахуванням iндивiдуальних програм реабiлiтацiє єм забезпе-
чууться право працювати на пiдприумствах (об'уднаннях), в установах i
органiзацiях iз звичайними умовами працi, в цехах i на дiльницях, де за-
стосовууться праця iнвалiдiв, а також займатися iндивiдуальною та iн-
шою трудовою дiяльнiстю, яка не заборонена законом.
Вiдмова в укладеннi трудового договору або в просуваннi по службi,
звiльнення за iнiцiативою адмiнiстрацiє, переведення iнвалiда на iншу ро-
боту без його згоди з мотивiв iнвалiдностi не допускауться, за винятком
випадкiв, коли за висновком медико-соцiальноє експертизи стан його
здоров'я перешкоджау виконанню професiйних обов'язкiв, загрожуу здо-
ров'ю i безпецi працi iнших осiб, або продовження трудовоє дiяльностi чи
змiна єє характеру та обсягу загрожуу погiршенню здоров'я iнвалiдiв.
Стаття 18. Працевлаштування iнвалiдiв здiйснюуться органами Мiнiс-
терства працi Украєни, Мiнiстерства соцiального захисту населення Укра-
єни, мiсцевими Радами народних депутатiв, громадськими органiзацiями iн-
валiдiв,
Пiдбiр робочого мiсця здiйснюуться переважно на пiдприумствi, де на-
стала iнвалiднiсть, з урахуванням побажань iнвалiда, наявних у нього про-
фесiйних навичок i знань, а також рекомендацiй медико-соцiальноє експер-
тизи.
Пiдприумства (об'уднання), установи i органiзацiє (незалежно вiд
форм власностi i господарювання), якi використовують працю iнвалiдiв,
зобов'язанi створювати для них умови працi з урахуванням iндивiдуаль-
них програм реабiлiтацiє i забезпечувати iншi соцiально-економiчнi га-
рантiє, передбаченi чинним законодавством.
Стаття 19. Мiсцевi Ради народних депутатiв спiльно з пiдприумства-
ми (об'уднаннями), установами i органiзацiями, громадськими органiза-
цiями iнвалiдiв, за участю вiддiлень Фонду Украєни соцiального захисту
iнвалiдiв у Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Киувi та Се-
вастополi, на пiдставi пропозицiй органiв Мiнiстерства соцiалвного за-
хисту населення Украєни щорiчно визначають нормативи робочих мiсць,
призначених для працевлаштування iнвалiдiв.
15
Нормативи робочих мiсць, призначених для працевлашiуьвппл iнва-
лiдiв, визначаються для всiх пiдприумств (об'уднань), установ i органiза-
цiй (незалежно вiд форм власностi та господарювання) у розмiрi не мен-
ше чотирьох вiдсоткiв вiд загальноє чисельностi працюючих; якщо пра-
цюу вiд 15 до 25 чоловiк - встановлюуться норматив у кiлькостi одного
робочого мiсця.
(Стаття 19 в редакцiє Закону № 204/94-ВР вiд 14.10.94)
Стаття 20. Пiдприумства (об'уднання), установи i органiзацiє (неза-
лежно вiд форм власностi та господарювання), на яких працюу iнвалiдiв
менше, нiж встановлено нормативом, зобов'язанi щорiчно вiдраховувати
до вiддiлень Фонду Украєни соцiального захисту iнвалiдiв у Автономнiй
Республiцi Крим, областях, мiстах Киувi та Севастополi цiльовi кошти на
створення робочих мiсць, призначених для працевлаштування iнвалiдiв,
i на здiйснення заходiв щодо єх соцiально-трудовоє та професiйноє ре-
абiлiтацiє. Розмiр вiдрахувань визначауться середньою рiчною заробiт-
ною платою на вiдповiдному пiдприумствi (об'уднаннi), в установi i орга-
нiзацiє за кожне робоче мiсце, не зайняте iнвалiдом.
Вiдрахування коштiв до вiддiлень Фонду Украєни соцiального захис-
ту iнвалiдiв за невиконання статтi 19 цього Закону пiдприумства (об'уд-
нання), установи i органiзацiє здiйснюють у встановленому порядку.
(Стаття 20 в редакцiє Закону № 204/94-ВР вiд 14.10.94)
Стаття 21. Держава гарантуу iнвалiдам дошкiльне виховання, здо-
буття освiти на рiвнi, що вiдповiдау єх здiбностям i можливостям.
Дошкiльне виховання, навчання iнвалiдiв здiйснюуться в загальних
або спецiальних дошкiльних та навчальних закладах.
Професiйна пiдготовка або перепiдготовка iнвалiдiв здiйснюуться з
урахуванням медичних показань i протипоказань для наступноє трудовоє
дiяльностi. Вибiр форм i методiв професiйноє пiдготовки провадиться
згiдно з висновками медико-соцiальноє експертизи.
При навчаннi, професiйнiй пiдготовцi або перепiдготовцi iнвалiдiв
поряд iз загальними допускауться застосування альтернативних форм на-
вчання.
Обдарованi дiти-iнвалiди мають право на безплатне навчання музи-
ки, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних на-
вчальних закладах або спецiальних позашкiльних навчальних закладах.
Стаття 22. За iнших рiвних умов iнвалiди мають переважне право на
зарахування до вищих i середнiх спецiальних навчальних закладiв.
Пiд час навчання пенсiя i стипендiя iнвалiдам виплачуються в повно-
му розмiрi.
Стаття 23. Державою визнауться мова жестiв як засiб мiжособового
спiлкування.
Правовий статус та сфера застосування мови жестiв визначаються за-
конодавством Украєни.
Стаття 24. Пiсля закiнчення навчального закладу iнвалiдам надауть-
ся право вибору мiсця роботи з наявних варiантiв або надасться за єх ба-
жанням "право вiльного працевлаштування.
16
iiрИ вiдмовi у ..^.....-.-. --- ,---- " ,
нiстю iнвалiду, направленому за розподiлом пiсля закiнчення навчально-
го закладу, або при недодержаннi iнших умов трудового договору i зако-
нодавства про працю адмiнiстрацiя пiдприумства (об'уднання), установи
i органiзацiє вiдшкодовуу витрати на його проєзд до мiсця роботи i назад
до мiсця постiйного проживання, а також витрати на проєзд супровiдни-
ка, якщо вiн у необхiдним.
Стаття 25. Адмiнiстрацiя пiдприумств (об'уднань), установ i орга-
нiзацiй (незалежно вiд форм власностi i господарювання) зобов'язана
створювати безпечнi i не шкiдливi для здоров'я умови працi, вживати за-
ходiв, спрямованих на запобiгання iнвалiдностi, на вiдновлення праце-
здатностi iнвалiдiв.
За iнвалiдами внаслiдок трудового калiцтва або професiйного захво-
рювання, якi проходять професiйну реабiлiтацiю, у тому числi професiй-
ну пiдготовку i перепiдготовку згiдно з iндивiдуальною програмою ре-
абiлiтацiє, якщо з моменту встановлення iнвалiдностi минуло не бiльше
року, зберiгауться середнiй заробiток за попереднiм мiсцем роботи iз за-
рахуванням пенсiє по iнвалiдностi протягом строку, передбаченого про-
грамою. У таких випадках вiдшкодування витрат з урахуванням сплаче-
них сум пенсiй здiйснюуться пiдприумством (об'уднанням), установою i
органiзацiую, у перiод роботи на яких настала iнвалiднiсть.
V. Створення умов
для безперешкодного доступу iнвалiдiв
до соцiальноє iнфраструктури
Стаття 26. Органи державноє влади i управлiння, пiдприумства
(об'уднання), установи i органiзацiє (незалежно вiд форм власностi i
господарювання) зобов'язанi створювати умови для безперешкодного
доступу iнвалiдiв до жилих, громадських i виробничих будинкiв, спо-
руд, громадського транспорту, для вiльного пересування в населених
пунктах.
Стаття 27. Планiровка i забудова населених пунктiв, формування
жилих районiв, розробка проектних рiшень, будiвництво i реконструкцiя
будинкiв, споруд та єх комплексiв без пристосування для використання
iнвалiдами не допускауться.
У тих випадках, коли з об'уктивних причин неможливо пристосувати
для iнвалiдiв дiючi об'укти, за рiшенням мiсцевих Рад народних депутатiв
за участю вiдповiдних пiдприумств (об'уднань), установ i органiзацiй
створюються iншi сприятливi умови життудiяльностi iнвалiдiв, зокрема,
будiвництво спецiальних об'уктiв.
Фiнансування зазначених заходiв здiйснюуться за рахунок коштiв
мiсцевого бюджету, а також пiдприумств (об'уднань), установ i органiза-
цiй, якi не мають можливостi пристосувати своє об'укти для iнвалiдiв.
Стаття 28. Пiдприумства та органiзацiє, що здiйснюють транспортне
обслуговування населення, зобов'язанi забезпечити спецiальне облад-
нання транспортних засобiв, вокзалiв, аеропортiв та iнших об'уктiв, яке б
дало змогу iнвалiдам безперешкодно користуватися єх послугами.
17
У тих випадках, коли дiючi транспортнi засоби не можуть оути при-
стосованi для використання iнвалiдами, мiсцевi Ради народних депутатiв
створюють iншi можливостi для єх пересування.
При проектуваннi i створеннi нових засобiв пересування, реконструк-
цiє i будiвництвi аеропортiв, залiзничних вокзалiв i автовокзалiв, мор-
ських i рiчкових портiв обов'язково передбачауться можливiсть єх вико-
ристання iнвалiдами.
Стаття 29. iнвалiди забезпечуються житлом у порядку i на умовах,
передбачених чинним законодавством i з урахуванням положень цього
Закону.
iнвалiди та сiм'є, в яких у дiти-iнвалiди, мають переважне право на по-
лiпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством.
Стаття ЗО. Жилi примiщення, займанi iнвалiдами або сiм'ями, у
складi яких вони у, пiд'єзди, сходовi площадки будинкiв, в яких мешка-
ють iнвалiди, мають бути обладнанi спецiальними засобами i пристосу-
ваннями вiдповiдно до iндивiдуальноє програми реабiлiтацiє, а також те-
лефонним зв'язком.
Обладнання зазначених жилих примiщень здiйснюуться мiсцевими Ра-
дами народних депутатiв, пiдприумствами, установами i органiзацiями, у
вiданнi яких знаходиться житловий фонд.
Обладнання iндивiдуальних жилих будинкiв, в яких проживають iн-
валiди, здiйснюуться пiдприумствами, установами i органiзацiями, з ви-
ни яких настала iнвалiднiсть, а в iнших випадках - вiдповiдними мiсцеви-
ми Радами народних депутатiв.
У разi невiдповiдностi житла iнвалiда вимогам, визначеним виснов-
ком медико-соцiальноє експертизи, i неможливостi його пристосування
до потреб iнвалiда може провадитись замiна жилоє площi.
Мiсцевi Ради народних депутатiв забезпечують видiлення земельних
дiлянок iнвалiдам iз захворюваннями опорно-рухового апарату пiд будiв-
ництво гаражiв для автомобiлiв з ручним керуванням поблизу мiсця єх
проживання.
Стаття 31. Виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв не мо-
жуть вилучати частину жилоє площi, збудованоє за рахунок коштiв громад-
ських органiзацiй iнвалiдiв, у тому числi господарським способом або з за-
лученням єх коштiв в порядку пайовоє участi.
Стаття 32. iнвалiди, влаштованi в будинки-iнтернати або в iншi уста-
нови соцiальноє допомоги, мають право на збереження за ними жилоє площi
протягом 12 мiсяцiв. При бiльш тривалих строках звiльнена жила площа пе-
редауться для задоволення потреб у житлi iншим iнвалiдам, якi потребують
полiпшення житлових умов.
Стаття 33. Дiти-iнвалiди, що не мають батькiв або батьки яких по-
збавленi батькiвських прав i проживають у державних або в iнших со-
цiальних установах, пiсля досягнення повнолiття мають право на поза-
чергове одержання житла i матерiальну допомогу на його благоустрiй,
якщо за висновком медико-соцiальноє експертизи вони можуть здiйсню-
вати самообслуговування i вести самостiйний спосiб життя.
18
стаття о"*. ти-ц>-оi ч^< " "-,------- - .. . .
забезпечувати iнвалiдам необхiднi умови для вiльного доступу i користу-
вання культурно-видовищними закладами i спортивними спорудами, для
занять фiзкультурою i спортом, а також забезпечувати надання спецiаль-
ного спортивного iнвентарю.
iнвалiди користуються перелiченими послугами безплатно або на
пiльгових умовах згiдно з рiшеннями мiсцевих Рад народних депутатiв за
участю громадських органiзацiй iнвалiдiв.
Стаття 35. iнвалiди забезпечуються засобами спiлкування, що по-
легшують єх взаумодiю мiж собою та з iншими категорiями населення.
Порядок i умови забезпечення передбачаються мiсцевими Радами народ-
них депутатiв за участю громадських органiзацiй iнвалiдiв.
iнвалiди першоє i другоє груп мають право на позачергове i пiльгове
встановлення квартирного телефону за рахунок коштiв фонду Украєни
соцiального захисту iнвалiдiв. Порядок i умови встановлення телефону
iнвалiдам визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв Украєни з урахуванням
думки республiканських громадських органiзацiй iнвалiдiв.
VI. Матерiальне, соцiально-побутове
i медичне забезпечення iнвалiдiв
Стаття 36. Матерiальне, соцiально-побутове i медичне забезпечення
iнвалiдiв здiйснюуться у виглядi грошових виплат (пенсiй, допомог, од-
норазових виплат), забезпечення медикаментами, технiчними й iншими
засобами, включаючи автомобiлi, крiсла-коляски, протезно-ортопедичнi
вироби, друкованi видання iз спецiальним шрифтом, звукопiдсилюючу
апаратуру та аналiзатори, а також шляхом надання послуг по медичнiй,
соцiальнiй, трудовiй i професiйнiй реабiлiтацiє, побутовому та торговель-
ному обслуговуванню.
Стаття 37. Види необхiдноє матерiальноє, соцiально-побутовоє i ме-
дичноє допомоги iнвалiдам визначаються органами медико-соцiальноє
експертизи в iндивiдуальнiй програмi реабiлiтацiє. Допомога подауться
за рахунок коштiв фонду Украєни соцiального захисту iнвалiдiв.
Стаття 38. Послуги по соцiально-побутовому i медичному обслуго-
вуванню, технiчнi та iншi засоби надаються iнвалiдам безплатно або на
пiльгових умовах.
Стаття 39. iнвалiд мау право вибору конкретного виду соцiальноє
допомоги.
iнвалiд може вiдмовитися вiд того чи iншого виду соцiальноє допомо-
ги, якщо вона не повною мiрою вiдповiдау його потребам. У такому разi
iнвалiд вправi самостiйно вирiшувати питання про забезпечення себе
конкретним видом допомоги за рахунок власних коштiв з урахуванням
компенсацiє вартостi аналогiчного виду соцiальноє допомоги, що пода-
уться державним органом.
Стаття 40. Конкретнi умови i порядок пенсiйного забезпечення i на-
дання допомоги та iнших соцiальних послуг визначаються законодав-
ством про пенсiйне забезпечення в Украєнi i рiшеннями Уряду Украєни з
вiдповiдних питань.
19
Стаття 41. Пiдприумствам та органiзацiям, що спецiалiзуються на
виробництвi товарiв, протезно-ортопедичних виробiв та виробiв фiзкуль-
турно-спортивного призначення, спецiальних технiчних засобiв i при-
стосувань для iнвалiдiв, встановлюються пiльги по оподаткуванню в по-
рядку i на умовах, встановлених законодавством Украєни.
(Стаття 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 200/94-ВР вiд
iЗ.] 0.94)
Про реабiлiтацiю
жертв полiтичних репресiй на Украєнi
Закон Украєни
вiд 17 квiтня 1991 року № 962-Хii
(Вiдомостi Верховноє Ради (ВВР), 1991, № 22, ст. 262)
(Вводиться в дiю Постановою ВР № 963-ХП вiд 17.04.91, ВВР, 1991,
№ 22, ст. 263)
(З наступними змiнами)
(Витяг)
Стаття 1. Вважати реабiлiтованими осiб, якi з полiтичних мотивiв бу-
ли необгрунтоване засудженi судами або пiдданi репресiям позасудови-
ми органами, в тому числi "двiйками", "трiйками", особливими нарадами
i в будь-якому iншому позасудовому порядку, за вчинення на територiє
Украєни дiянь, квалiфiкованих як контрреволюцiйнi злочини за кри-
мiнальним законодавством Украєни до набрання чинностi Законом СРСР
"Про кримiнальну вiдповiдальнiсть за державнi злочини" вiд 25 грудня
1958 року, за винятком осiб, зазначених у статтi 2 цього Закону.
Визнати реабiлiтованими також громадян, засуджених за;
- антирадянську агiтацiю i пропаганду за статтею 7 Закону СРСР
"Про кримiнальну вiдповiдальнiсть за державнi злочини" вiд 25 грудня
1958 року i статтею 62 Кримiнального кодексу Украєнськоє РСР в ре-
дакцiях до прийняття Закону Украєнськоє РСР вiд 28 жовтня 1989 року
"Про затвердження Указу Президiє Верховноє Ради Украєнськоє РСР вiд
14 квiтня 1989 року "Про внесення змiн i доповнень до Кримiнального i
Кримiнально-процесуального кодексiв Украєнськоє РСР";
- поширення завiдомо неправдивих вигадок, що порочать радянський
державний i суспiльний лад, тобто за статтею 187\ Кримiнального кодек-
су Украєнськоє РСР;
- порушення законiв про вiдокремлення церкви вiд держави i школи
вiд церкви, посягання на особу та права громадян пiд приводом справ-
ляння релiгiйних обрядiв, якщо вчиненi дiє не були поуднанi з заподiян-
ням шкоди здоров'ю громадян чи статевою розпустою.
Дiя цiує статтi поширюуться на осiб, громадян Украєни, якi постiйно
проживали в Украєнi i яких з рiзних причин було перемiщено за межi ко-
лишнього Радянського Союзу, необгрунтоване засуджено вiйськовими
20
судовими органами.
(Статтю 1 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом № 2353-Хii
вiд 15.05.92)
Пiдлягають реабiлiтацiє також особи, щодо яких з полiтичних мотивiв за-
стосовано примусовi заходи медичного характеру.
Стаття 6. <...>
Якщо реабiлiтована особа згiдно з статтею 1 цього Закону стала iнва-
лiдом внаслiдок репресiй або у пенсiонером, єй надауться також право на:
- одержання пiльгових путiвок для санаторно-курортного лiкування
та вiдпочинку;
- безплатне забезпечення автомобiлем класу ЗАЗ-968М при наявно-
стi вiдповiдних медичних показникiв;
- безплатний проєзд всiма видами мiського пасажирського транспорту
(крiм таксi) та на автомобiльному транспортi загального користування (за
винятком таксi) в сiльськiй мiсцевостi в межах адмiнiстративного району;
- зниження оплати жилоє площi та комунальних послуг на 50 процен-
тiв в межах норм, передбачених чинним законодавством;
- позачергове надання медичноє допомоги i 50-процентне зниження
вартостi лiкiв за рецептом;
- переважне право на вступ до садiвницьких товариств, першочерго-
ве право на вступ до житлово-будiвельних кооперативiв;
- першочергове встановлення телефону.
Особи, реабiлiтованi вiдповiдно до цього Закону, мають право на без-
платну консультацiю адвокатiв з питань, пов'язаних з реабiлiтацiую. '
Реабiлiтованим, якi мають право на передбаченi цим Законом пiльги,
видауться посвiдчення удиного зразка, що затверджууться Кабiнетом
Мiнiстрiв Украєни.
Видача цього посвiдчення проводиться за мiсцем проживання вико-
навчими комiтетами вiдповiдних мiсцевих Рад народних депутатiв.
Про статус i соцiальний захист громадян,
якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи
Закон Украєни
вiд 28 лютого 1991 року № 796-Хii
(Вiдомостi Верховноє Ради (ВВР) 1991, Ле 16, ст. 200)
(Вводиться в дiю Постановою ВР № 7 97-XII вiд 28.02.91. ВВР 1991,
№ 16, ст. 201)
(З наступними змiнами)
(Витяг)*
* У повному виглядi даний Закон див.: Законодавство Украєни про пiльги
громадянам // Бюлетень законодавства i юридичноє практики Украєни. - 2000. -
№ 2.-С. 77-112,
21
Стаття 12. Встановлення причпппиiи мпму т.д, ><.""_
рюванням, пов'язаним з Чорнобильською ката-
строфою, частковою або повною втратою пра-
цездатностi громадян, якi постраждали вна-
слiдок Чорнобильськоє катастрофи, i Чорно-
бильською катастрофою
Причинний зв'язок мiж захворюванням, пов'язаним з Чорнобиль-
ською катастрофою, частковою або повною втратою працездатностi
громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи, i Чор-
нобильською катастрофою визнауться встановленим (незалежно вiд на-
явностi дозиметричних показникiв чи єх вiдсутностi), якщо його пiд-
тверджено пiд час стацiонарного обстеження постраждалих внаслiдок
Чорнобильськоє катастрофи уповноваженою медичною комiсiую не ниж-
че обласного рiвня або спецiалiзованими медичними установами Мiнiс-
терства оборони Украєни, Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украєни, Служ-
би безпеки Украєни, якi мають лiцензiю Мiнiстерства охорони здоров'я
Украєни.
Неповнолiтнiм дiтям, зазначеним у статтi 27 цього Закону, в разi захво-
рювання причинний зв'язок iнвалiдностi з наслiдками Чорнобильськоє ка-
тастрофи встановлюуться вiдповiдно до частини першоє цiує статтi.
На встановлення причинного зв'язку мiж погiршенням стану здоров'я i
встановленням iнвалiдностi та наслiдками Чорнобильськоє катастрофи ма-
ють право особи, яким пiсля досягнення повнолiття не буде надано вiдпо-
вiдно до частини першоє статтi 11 цього Закону статусу потерпiлих вiд Чор-
нобильськоє катастрофи, з числа:
- зазначених у пунктi 2 статтi 27 цього Закону;
- народжених пiсля 26 квiтня 1986 року вiд батька, який на час настання
вагiтностi матерi мау пiдстави належати до 1 або 2 категорiє постраждалих,
або матерi, яка на час настання вагiтностi або пiд час вагiтностi мау пiдстави
належати до 1 або 2 категорiє постраждалих;
- хворих на рак щитовидноє залози.
(Стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 2532-Хii вiд
01.07.92, в редакцiє Закону № 230/96-ВР вiд 06.06.96)
Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду,
завдану внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи
Держава бере на себе вiдповiдальнiсть за завдану шкоду громадянам
та зобов'язууться вiдшкодувати єє за:
(Абзац перший частини першоє статтi 13 в редакцiє Закону № 230/96-ВР
вiд 06.06.96)
1) пошкодження здоров'я або втрату працездатностi громадянами та
єх дiтьми, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи;
2) втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобиль-
ською катастрофою;
3) матерiальнi втрати, що єх зазнали громадяни та єх сiм'є у зв'язку з
Чорнобильською катастрофою, вiдповiдно до цього Закону та iнших ак-
тiв законодавства Украєни.
22
дичного обстеження, лiкування i визначення доз опромiнення учасникiв
лiквiдацiє наслiдкiв аварiє на Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд Чор-
нобильськоє катастрофи.
(Частина друга статтi iЗ в редакцiє Закону № 230/96-ВР вiд
06.06.96)
Стаття 17. Органiзацiя медичного обстеження i оздоров-
лення осiб, якi постраждали внаслiдок Чорно-
бильськоє катастрофи
Кабiнет Мiнiстрiв Украєни, Мiнiстерство охорони здоров'я Украєни,
Мiнiстерство соцiального забезпечення Украєни, Мiнiстерство народноє
освiти Украєни, Мiнiстерство вищоє освiти Украєни, державнi, громадськi
органiзацiє, виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв органiзу-
ють щорiчне медичне обстеження (диспансеризацiю), санаторно-курортне
лiкування всiх осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи,
запроваджують систему радiацiйно-екологiчного, медико-генетичного, ме-
дико-демографiчного монiторингу на територiє Украєни. Цими органами у
регiонах найбiльшого зосередження осiб, якi постраждали, створюються
спецiалiзованi центри, в тому числi дитячi, для обстеження, лiкування, со-
цiально-психологiчноє реабiлiтацiє та профорiунтацiє потерпiлих осiб.
<...>
Громадяни, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоє катастрофи, зо-
бов'язанi проходити обов'язкове обстеження в медичних закладах.
Громадяни, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильськоє катастро-
фи, переогляд у медико-соцiальнiй експертнiй комiсiє проходять залежно
вiд рiвнiв розладу функцiй органiзму, що встановлюуться зазначеною
комiсiую, через 3-5 рокiв. При стiйких незворотних морфологiчних змi-
нах та порушеннях функцiй органiв i систем органiзму, неефективностi
будь-яких видiв реабiлiтацiйних заходiв, а також пiсля досягнення пен-
сiйного вiку, в тому числi на пiльгових умовах, група iнвалiдностi вста-
новлюуться безстрокове.
(Частина четверта статтi 17 в редакцiє Закону № 230/96-ВР вiд
06.06.96)
Громадянам, якi перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня i
внаслiдок цього стали iнвалiдами i або II групи, iнвалiднiсть встанов-
люуться безстрокове незалежно вiд вiку.
За бажанням iнвалiдiв єх переогляд проводиться в будь-який час.
У випадках, якщо при черговому переоглядi у соцiально-експерт-
нiй комiсiє громадянам не пiдтверджено будь-яку групу iнвалiдностi,
зазначеним громадянам гарантууться працевлаштування чи переква-
лiфiкацiя.
(Статтю 17 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом № 230/96-ВР
вiд 06.06.96)
23
Про основнi засади
соцiального захисту ветеранiв працi
та iнших громадян похилого вiку в Украєнi
Закон Украєни
вiд 16 грудня 1993 року № 3721-ХП
(Вiдомостi Верховноє Ради (ВВР), 1994, № 4, ст. 8)
(Вводиться в дiю Постановою В Р № 3722-ХП вiд 16.12.93,
ВВР. 1994, № 4. ст. 19)
(З наступними змiнами)
(Витяг)
Стаття 6. Особи, якi визнаються ветеранами працi
Ветеранами працi визнаються громадяни, якi сумлiнно працювали в
народному господарствi, державних установах, органiзацiях та об'уднан-
нях громадян, мають трудовий стаж (35 рокiв - жiнки i 40 рокiв - чоло-
вiки) i вийшли на пенсiю.
Ветеранами працi визнаються також:
в) iнвалiди i i II груп, якi одержують пенсiє по iнвалiдностi, якщо вони
мають загальний трудовий стаж не менше 15 рокiв.
(Статтю 6 доповнено частиною другою згiдно iз Законом № 478/
95-ВР вiд 15.12.95)
Стаття 7. Пiльги ветеранам працi
Ветеранам працi надаються такi пiльги:
1) користування при виходi на пенсiю чи змiнi мiсця роботи полiклiнiка-
ми, до яких вони були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезу-
вання iз дорогоцiнних металiв);
3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лiкуван-
ням, а також на компенсацiю вартостi самостiйного санаторно-курортно-
го лiкування в порядку i розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв
Украєни;
4) щорiчне медичне обстеження i диспансеризацiя iз залученням не-
обхiдних спецiалiстiв;
5) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних за-
кладах, аптеках та першочергова госпiталiзацiя;
6) використання черговоє щорiчноє вiдпустки у зручний для них час, а
також одержання додатковоє вiдпустки без збереження заробiтноє плати
строком до двох тижнiв на рiк;
7) переважне право на забезпечення жилою площею осiб, якi потре-
бують полiпшення житлових умов, та вiдведення земельних дiлянок для
iндивiдуального житлового будiвництва, садiвництва i городництва, пер-
шочерговий ремонт жилих будинкiв i квартир цих осiб та забезпечення єх
паливом;
8) першочергове одержання позики на iндивiдуальне (кооперативне)
житлове будiвництво з погашенням єє протягом 10 рокiв починаючи з
П'ЯТОГО рОКу ПiСЛЯ аамп-и.ппл и}н>"-,:ч--, - ----
жання позики для будiвництва або придбання дачних будинкiв i благо-
устрою садових дiлянок;
9) переважне право на вступ до садiвницьких товариств (кооперати-
вiв), кооперативiв по будiвництву та експлуатацiє колективних гаражiв;
10) переважне право на встановлення домашнiх телефонiв;
11) звiльнення вiд плати за землю та сплати земельного податку;
12) безплатний проєзд всiма видами мiського пасажирського транс-
порту (за винятком таксi), автомобiльним транспортом загального корис-
тування (за винятком таксi) в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i
водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських
маршрутiв в межах областi (Республiки Крим) за мiсцем проживання.
Про статус ветеранiв вiйни,
гарантiє єх соцiального захисту
Закон Украєни
вiд 22 жовтня 1993 року № 3551-Хii
(Вiдомостi Верховноє Ради (ВВР) 1993, № 45, ст. 425)
(Вводиться в дiю Постановою ВР№ 3552-Хiiеiд 22.10.93,
ВВР 1993, № 45, ст. 426)
(З наступними змiнами)
(Витяг)
Роздiл II. Поняття 1 змiст
статусу ветеран/в вiйни та осiб,
на яких поширюуться чиннiсть цього Закону
Стаття 4. Ветерани вiйни
Ветеранами вiйни е особи, якi брали участь у захистi Батькiвщини чи
в бойових дiях на територiє iнших держав.
До ветеранiв вiйни належать: учасники бойових дiй, iнвалiди вiйни,
учасники вiйни.
Стаття 7. Особи, якi належать до iнвалiдiв вiйни
До iнвалiдiв вiйни належать особи з числа вiйськовослужбовцiв дiючоє
армiє та флоту, партизанiв, пiдпiльникiв, працiвникiв, якi стали iнвалiдами
внаслiдок поранення, контузiє, калiцтва, захворювання, одержаних пiд час
захисту Батькiвщини, виконання обов'язкiв вiйськовоє служби (службових
обов'язкiв) чи пов'язаних з перебуванням на фронтi, у партизанських заго-
нах i з'уднаннях, пiдпiльних органiзацiях i групах та iнших формуваннях,
визнаних такими законодавством Украєни, в районi воунних дiй, на при-
фронтових дiльницях залiзниць, на спорудженнi оборонних рубежiв, вiйсь-
ково-морських баз та аеродромiв у перiод громадянськоє та Великоє Вiтчиз-
няноє воун або з участю в бойових дiях у мирний час.
До iнвалiдiв вiйни належать також iнвалiди з числа:
i) вiйськовослужбовцiв, осiб вiльнонайманого складу, якi стали iнва-
лiдами внаслiдок поранення, контузiє, калiцтва або захворювання, одержа-
них пiд час захисту Батькiвщини, виконання iнших обов'язкiв вiйськовоє
служби, пов'язаних з перебуванням на фронтi в iншi перiоди, з лiквiдацiую
наслiдкiв Чорнобильськоє катастрофи, ядерних аварiй, ядерних випробу-
вань, з участю у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерноє зброє, iн-
шим ураженням ядерними матерiалами;
2) осiб начальницького i рядового складу органiв Мiнiстерства внутрiш-
нiх справ i органiв Комiтету державноє безпеки колишнього Союзу РСР,
Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украєни i Служби безпеки Украєни та iнших
вiйськових формувань, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiє,
калiцтва або захворювання, одержаних пiд час виконання службових обо-
в'язкiв, лiквiдацiє наслiдкiв Чорнобильськоє катастрофи, ядерних аварiй,
ядерних випробувань, участi у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядер-
ноє зброє, iнших уражень ядерними матерiалами;
3) малолiтнiх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 рокiв)
в'язнiв фашистських концтаборiв та iнших мiсць примусового тримання,
якi визнанi iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва
та з iнших причин;
4) осiб, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранень чи iнших ушкоджень
здоров'я, одержаних у районах бойових дiй в перiод Великоє Вiтчизняноє
вiйни та вiд вибухових речовин, боуприпасiв i вiйськового озброуння у
повоунний перiод, а також пiд час виконання робiт, пов'язаних з розмiну-
ванням боуприпасiв часiв Великоє Вiтчизняноє вiйни незалежно вiд часу
єх виконання;
5) осiб, якi стали iнвалiдами внаслiдок воунних дiй громадянськоє та
Великоє Вiтчизняноє воун або стали iнвалiдами вiд зазначених причин у
неповнолiтньому вiцi у воуннi та повоуннi роки;
6) вiйськовослужбовцiв, осiб вiльнонайманого складу, а також ко-
лишнiх бiйцiв винищувальних батальйонiв, взводiв i загонiв захисту на-
роду та iнших осiб, якi брали безпосередню участь у бойових операцiях
по лiквiдацiє диверсiйно-терористичних груп та iнших незаконних фор-
мувань на територiє колишнього Союзу РСР i стали iнвалiдами внаслiдок
поранення, контузiє або калiцтва, одержаних пiд час виконання службо-
вих обов'язкiв у цих батальйонах, взводах i загонах у перiод з 22 червня
1941 року по 31 грудня 1954 року;
7) учасникiв бойових дiй на територiє iнших держав, якi стали iнва-
лiдами внаслiдок поранення, контузiє, калiцтва або захворювання, по-
в'язаних з перебуванням в цих державах.
(Стаття 7 в редакцiє Закону № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
Стаття 10. Особи, на яких поширюуться чиннiсть цього За-
кону
Чиннiсть цього Закону поширюуться на:
i) сiм'є вiйськовослужбовцiв, партизанiв, пiдпiльникiв, учасникiв бойо-
вих дiй на територiє iнших держав, прирiвняних до них осiб, зазначених у
статтях 6 i 7 цього Закону, якi загинули (пропали безвiсти) або померли вна-
26
слiдок поранення, кипi^д.. -.,. -..".-, -" ,
щини або виконання iнших обов'язкiв вiйськовоє служби (службових ооо-
в'язкiв), а також внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на
фронтi або одержаного в перiод проходження вiйськовоє служби чи на тери-
торiє iнших держав пiд час воунних дiй та конфлiктiв;
сiм'є загиблих пiд час Великоє Вiтчизняноє вiйни осiб з числа особово-
го складу груп самозахисту об'уктових та аварiйних команд мiсцевоє про-
типовiтряноє оборони, сiм'є загиблих працiвникiв госпiталiв i лiкарень
мiст Ленiнграда, Сталiнграда, Одеси, Севастополя.
До членiв сiмей загиблих (тих, якi пропали безвiсти) вiйськовослуж-
бовцiв, партизанiв та iнших осiб, зазначених у цiй статтi, належать:
дiти, якi мають своє сiм'є, але стали iнвалiдами до досягнення повно-
лiття;
2) дружин (чоловiкiв) померлих iнвалiдiв Великоє Вiтчизняноє вiйни,
а також дружин (чоловiкiв) померлих учасникiв вiйни i бойових дiй, пар-
тизанiв i пiдпiльникiв, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального за-
хворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися
вдруге.
На дружин (чоловiкiв) померлих iнвалiдiв вiйни, учасникiв бойових
дiй, партизанiв, пiдпiльникiв i учасникiв вiйни, нагороджених орденами i
медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну
вiйськову службу, визнаних за життя iнвалiдами, чиннiсть цiує статтi по-
ширюуться незалежно вiд часу смертi iнвалiда.
(Стаття 10 в редакцiє Закону № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
Роздiл III. Пiльги ветеранам вiйни
та гарантiє єх соцiального захисту
(Щодо пiльг по прибутковому податку див. ст. 23 Закону № 3898-Хii
вiд 01.02.94 (ВВР 1994, № 20, ст. 120) - Установити, що пiльги щодо
прибуткового податку учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни, особам,
якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, та особам, на яких по-
ширюуться чиннiсть Закону Украєни "Про статус ветеранiв вiйни, га-
рантiє єх соцiального захисту", надаються в межах п'ятнадцяти неопо-
датковуваних мiнiмумiв доходiв за кожний повний мiсяць.)
Стаття 13. Пiльги iнвалiдам вiйни
iнвалiдам вiйни та прирiвняним до них особам (стаття 7) надаються
такi пiльги:
1) безплатне одержання лiкiв за рецептами лiкарiв;
2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезуван-
ня з дорогоцiнних металiв), безплатне забезпечення iншими протезами i
протезно-ортопедичними виробами;
3) безплатне позачергове щорiчне забезпечення санаторно-курорт-
ним лiкуванням.
iнвалiди вiйни забезпечуються путiвками вiдповiдно органами со-
цiального захисту населення, охорони здоров'я. Мiнiстерства оборони
Украєни, Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украєни, Служби безпеки Укра-
єни, Державним комiтетом у справах охорони державного кордону Укра-
27
..>.. *и iишiiiтiп \^i ипитл да iпi^ц^м исрсиуваппя на иилшу аио за МiСЦСМ
роботи.
(Абзац другий пункту 3 частини першоє статтi /З iз змiнами, внесе-
ними згiдно iз Законом № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
За бажанням iнвалiдiв замiсть путiвки до санаторiю, профiлакторiю
або будинку вiдпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати
грошову компенсацiю: iнвалiди вiйни i-ii груп - у розмiрi середньоє вар-
тостi путiвки, iнвалiди вiйни III групи - 75 процентiв середньоє вартостi
путiвки;
4) 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством;
(Пункт 4 частини першоє статтi iЗ iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законом Ло 488/95-ВР вiд 22.12.95)
5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними по-
слугами, газом, електроенергiую та iншими послугами в межах середнiх
норм споживання, а для сiмей, що складаються лише з непрацездатних
осiб, за користування газом знижка - в подвiйному розмiрi середнiх норм
споживання (надання) на займану площу чи садибу;
(Пункт 5 частини першоє статтi iЗ iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законом № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
6) 100-процентна знижка вартостi палива, в тому числi рiдкого, в ме-
жах норм, встановлених для продажу населенню, для осiб, якi прожива-
ють у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний проєзд всiма видами мiського пасажирського транспор-
ту, автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiс-
цевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполу-
чення та автобусами примiських маршрутiв в межах областi (Автономноє
Республiки Крим) за мiсцем проживання. Це право поширюуться i на осо-
бу, яка супроводжуу iнвалiда i групи;
(Пункт 7 частини першоє статтi /З iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законом № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
8) позачерговий безплатний капiтальний ремонт власних жилих бу-
динкiв i першочерговий поточний ремонт жилих будинкiв i квартир;
9) позачергове обслуговування амбулаторно-полiклiнiчними закла-
дами, а також позачергова госпiталiзацiя.
Лiквiдацiя госпiталiв для iнвалiдiв Великоє Вiтчизняноє вiйни здiй-
снюуться лише за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв Украєни;
(Пункт 9 частини першоє статтi iЗ доповнено абзацом другим згiд-
но iз Законом № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонiв i по-
зачергове користування всiма послугами зв'язку. Абонементна плата за
користування квартирним телефоном встановлюуться у розмiрi 50 про-
центiв вiд затверджених тарифiв;
11) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу на
пенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiталями, до яких вони
були прикрiпленi за попереднiм мiсцем роботи;
(Пункт 11 частини першоє статтi iЗ iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законом № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
28
12) право на щорiчне медичне оостеження i диспансеризацiю iз залу-
ченням необхiдних спецiалiстiв;
iЗ) позачергове працевлаштування за спецiальнiстю вiдповiдно до
пiдготовки та висновкiв медико-соцiальноє експертизи.
Праця iнвалiдiв вiйни регулюуться вiдповiдними нормами законодав-
ства Украєни про працю i соцiальний захист iнвалiдiв;
14) переважне право на залишення на роботi при скороченнi чисель-
ностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiє виробництва
i працi та на працевлаштування у разi лiквiдацiє пiдприумств, установ, ор-
ганiзацiй;
15) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi працюючим
iнвалiдам вiйни в розмiрi 100 процентiв середньоє заробiтноє плати неза-
лежно вiд стажу роботи;
16) виплата працюючим iнвалiдам допомоги по тимчасовiй непраце-
здатностi до 4 мiсяцiв пiдряд або до 5 мiсяцiв протягом календарного ро-
ку, а також допомоги по державному соцiальному страхуванню за весь
перiод перебування в санаторiє з урахуванням проєзду туди i назад у разi,
коли для лiкування не вистачау щорiчноє i додатковоє вiдпусток;
17) використання черговоє щорiчноє вiдпустки у зручний для них час,
а також одержання додатковоє вiдпустки без збереження заробiтноє пла-
ти строком до двох тижнiв на рiк;
18) позачергове забезпечення житлом осiб, якi потребують полiп-
шення житлових умов, у тому числi за рахунок жилоє площi, що пере-
дауться мiнiстерствами, iншими центральними органами державноє
виконавчоє влади, пiдприумствами та органiзацiями у розпорядження
мiсцевих Рад та державних адмiнiстрацiй. Особи, зазначенi в цiй стат-
тi, забезпечуються жилою площею протягом двох рокiв з дня взяття на
квартирний облiк, а iнвалiди i групи з числа учасникiв бойових дiй на
територiє iнших краєн - протягом року.
(Абзац перший пункту 18 частини першоє статтi iЗ iз змiнами, вне-
сеними згiдно iз Законом № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
Органи державноє виконавчоє влади, виконавчi комiтети мiсцевих
Рад зобов'язанi подавати допомогу iнвалiдам вiйни у будiвництвi iнди-
вiдуальних жилих будинкiв. Земельнi дiлянки для iндивiдуального жит-
лового будiвництва, садiвництва i городництва вiдводяться зазначеним
особам у першочерговому порядку;
(Абзац другий пункту 18 частини першоє статтi 13 iз змiнами, вне-
сеними згiдно iз Законом № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
19) одержання позики на iндивiдуальне (кооперативне) житлове
будiвництво з погашенням протягом 10 рокiв починаючи з п'ятого ро-
ку пiсля закiнчення будiвництва, а також позики на будiвництво або
придбання дачних будинкiв i благоустрiй садових дiлянок;
20) першочергове право на вступ до житлово-будiвельних (житлових)
кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацiє колективних га-
ражiв, стоянок для транспортних засобiв та єх технiчне обслуговування, до
садiвницьких товариств, на придбання матерiалiв для iндивiдуального бу-
дiвництва i садових будинкiв. Гаражi, стоянки для транспортних засобiв iн-
валiдiв вiйни, якi мають медичнi показання на забезпечення транспортом, як
правило, споруджуються поблизу будинкiв;
29
21) iнвалiдам i i II груп надауться право безплатного проєзду один раз на
рiк (туди i назад) залiзничним, водним, повiтряним або мiжмiським автомо-
бiльним транспортом, а особам, якi супроводжують iнвалiдiв i групи (не
бiльше одного супроводжуючого), та iнвалiдам III групи - 50-процентна
знижка вартостi проєзду один раз на рiк (туди i назад) вказаними видами
транспорту.
iнвалiдам вiйни та особам, якi супроводжують у поєздках iнвалiдiв
i групи (не бiльше одного супроводжуючого), надауться право корис-
тування мiжмiським транспортом зазначених видiв у перiод з 1 жовтня
по 15 травня з 50-процентною знижкою вартостi проєзду без обмежен-
ня кiлькостi поєздок;
(Пункт 21 частини першоє статтi iЗ доповнено абзацом другим згiдно
iз Законом М> 488/95-ВР вiд 22.12.95)
22) позачергове безплатне забезпечення автомобiлем з ручним керуван-
ням (за наявностi медичних показань) у порядку, який визначауться Кабiне-
том Мiнiстрiв Украєни;
(Пункт 22 частини першоє статтi 13 в редакцiє Закону № 488/95-ВР вiд
22.12.95)
23) (Пункт 23 частини першоє статтi iЗ втратив чиннiсть в частинi
звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку
на добавлену вартiсть з пiдакцизних товарiв, що iмпортуються на пiдста-
вi Закону № 498^5-ВР вiд 22.12.95)
(Пункт 23 частини першоє статтi 13 втратив чиннiсть в частинi
звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку
на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну
територiю Украєни на пiдставi Закону № 608/96-ВР вiд 17.12.96)
звiльнення вiд сплати податкiв, зборiв i мита всiх видiв та земельного
податку;
24) звiльнення вiд орендноє плати за нежилi примiщення, що орендую-
ться iнвалiдами вiйни пiд гаражi для спецiальних засобiв пересування (авто-
мобiлiв, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих за-
собiв гаражiв-стоянок незалежно вiд єх форми власностi;
(Пункт 24 частини першоє статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз За-
коном № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
25) позачергове влаштування до закладiв соцiального захисту населен-
ня, а також обслуговування службами соцiального захисту населення вдома.
У разi неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiаль-
ного захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за
цим iнвалiдом, в порядку i розмiрах, встановлених чинним законодавством;
26) позачергове обслуговування пiдприумствами, установами, органiза-
цiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального
господарства, мiжмiського транспорту;
27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами полiп-
шеного асортименту та промисловими товарами пiдвищеного попиту згiдно
з перелiком та нормами, що встановлюються Урядом Автономноє Респуб-
лiки Крим, обласними, Києвською та Севастопольською мiськими держав-
ними адмiнiстрацiями.
Для продажу цих товарiв створюються спецiальнi салони-магазини,
секцiє, вiддiли та iншi види пiльгового торговельного обслуговування.
ЗО
iiрОДаЖ ТОВарiВ ЗДiИСНКХЛЬє-м ш ^ицiольми ди^i^iiппiпп цiпакiп ->лiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв Украєни.
Магазини, секцiє, вiддiли та iншi торговельнi пiдприумства, що об-
слуговують iнвалiдiв та ветеранiв вiйни, звiльняються вiд сплати податку
на добавлену вартiсть.
(Частину першу статтi iЗ доповнено пунктом 27 згiдно iз Законом
№ 488/95-ВР вiд 22.12.95)
Пiльги щодо плати за житло, комунальнi послуги та паливо, передба-
ченi пунктами 4-6 цiує статтi, надаються iнвалiдам вiйни та членам єх
сiмей, якi проживають разом з ними, незалежно вiд виду житла чи форми
власностi на нього.
(Частина друга статтi 13 в редакцiє Закону № 488/95-ВР вiд
22.12.95)
iнвалiдам вiйни пенсiє або щомiсячне довiчне грошове утримання, що
виплачууться замiсть пенсiє, пiдвищуються: iнвалiдам i групи - у розмiрi
400 процентiв мiнiмальноє пенсiє за вiком, II групи - 350 процентiв
мiнiмальноє пенсiє за вiком, ТО групи - 200 процентiв мiнiмальноє пенсiє
за вiком.
(Частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
№ 458/95-ВР вiд 23.11.95, № 488/95-ВР вiд 22.12.95)
Щорiчно до 5 травня iнвалiдам вiйни виплачууться разова грошова
допомога у розмiрах: iнвалiдам i групи - десять мiнiмальних пенсiй за
вiком;

- Без Автора - Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi => читать онлайн электронную книгу дальше


Было бы отлично, чтобы книга Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi автора - Без Автора дала бы вам то, что вы хотите!
Если так получится, тогда можно порекомендовать эту книгу Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi своим друзьям, проставив гиперссылку на данную страницу с книгой: - Без Автора - Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi.
Ключевые слова страницы: Правовий та соцiальний захист iнвалiдiв в Украiнi; - Без Автора, скачать, бесплатно, читать, книга, электронная, онлайн
 Никогда не говори ''Никогда''